ข้าพเจ้า นางสาวโสภิชญา ด้วงประโคน ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565

ในการปฏิบัติงานเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่่ปฏิบัติงานดังนี้

  1. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบล และลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายโดยมีหัวข้อดังนี้

-การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย

-การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับและลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการ

-การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

1.การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับประชาธิปไตยอย่างไร พบว่าชาวบ้านสอดคล้องกับประชาธิปไตย คือ การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่าและตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ การมีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติของชุมชน 2.ผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะอย่างไร  พบว่า  ผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการคือ มีความรู้ความสามารถ ทำงานเพื่อส่วนรวม มีความเสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำด้านประชาธิปไตย มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและดูแลเอาใจใส่ประชาชน 3.การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร พบว่าชาวบ้านในชุมชนมีการดำเนินชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเช่นปลูกผักกินเองเหลือกินแจกเหลือแจกขาย ทำให้ชาวบ้านลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

2. เตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์ เพื่อออกบูทใน วันที่15-18 กันยายน 2565

มีการร่วมวางแผนให้ความเห็นชอบในการเตรียมผลิตภัณฑ์ชนิดใดไปร่วมออกร้านในวันนั้น และ จัดแบ่งหน้าที่ของทีม บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน

     รายละเอียดผลิตภัณฑ์ จำหน่ายในงาน

ซีเรี่ยวเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ ซีเรี่ยวเห็ดนางฟ้าทอดกรอบเป็นการแปรรูปมาจากเห็ดนางฟ้า ที่ได้จากการเพาะปลูกเห็ด ของกลุ่มวิสาหกิจเศรษฐกิจพอพอเพียงบ้านนกเกรียน ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย เป็นการเพาะปลูกที่ไร้สารเคมี และใช้วัตถุดิบที่มีในธรรมชาติมาปรุง มีส่วนประกอบ คือ เห็ดนางฟ้า 30% แป้งมันสำปะหลัง 58% เครื่องปรุงรส 10% งาดำ 2% น้ำมันที่ใช้ในการทอดซีเรี่ยวเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ คือ น้ำมันรำข้าว ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ เช่น ป้องกัน โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด, บำรุงระบบ ประสาทและสมอง, บำรุงผิวพรรณ, บำรุงสายตา เป็นต้น

ข้าวแต๋นธัญพืช 2 กษัตริย์ เป็นการแปรรูปข้าวเหนียวผสมงาขาวและงาดำจากกลุ่มวิสาหกิจเศรษฐกิจพอพอเพียงบ้านนกเกรียน ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย ส่วนประกอบ คือ ข้าวเหนียวดำ 35% ข้าวเหนียวขาว 34.5 % น้ำแตงโม 10% เกลือ 0.5% น้ำมันที่ใช้ในการทอด คือ น้ำมันรำข้าว ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ เช่น ป้องกัน โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด, บำรุงระบบ ประสาทและสมอง, บำรุงผิวพรรณ, บำรุงสายตา เป็นต้น