นายเบญจรงค์ แต้มสี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงานของตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) การปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565

วัน​ที่​ 2 กันยายน​ 2​565 ที่​ผ่าน​มา​ทางทีมงานตำบลปราสาทได้​จัดทำ​โครงการ​กล้วย​เส้น​สมุน​ไพรขึ้น โดยทางวิทยากรได้อธิบายรายละเอียด วิธีการทำ และขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำกล้วยเส้นสมุนไพร ​ และได้บรรจุ​ภัณฑ์​กล้วย​เส้น​สมุน​ไพร​

วัน​ที่​ 4 กันยายน​ 2​565 ที่​ผ่าน​มา​ทางทีมงานตำบลปราสาทได้​จัดทำ​โครงการมันเส้น โดยทางวิทยากรได้อธิบายวิธีการเตรียมทำมันเส้น โดยขั้นตอนการทำมันเส้นนั้น นำมันเส้นมาปอกเปลือกออกให้ถึงเนื้อด้านในของมันแล้วนำมาล้างน้ำ จากนั้นนำมาหันตามขนาดที่ต้องการ

วันที่ 6 กันยายน 2565 สัปดาห์ ECT WEEK ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ลงพื้นที่ ศูนย์กศน.ตำบลปราสาท เข้าพบกรรมการ ศส.ปชตเพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของ ศส.ปชตรวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชนโดยศึกษารายละเอียด จากใบความรู้เพื่อได้มีประเด็นซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้ การทำงานในพื้นที่ชุมชนและมีการระดมความคิดร่วมกับชาวบ้านเรื่องประชาธิปไตย ลักษณะผู้นำที่ชาวบ้านต้องการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการลงเก็บข้อมูล

บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน

การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร

การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ และลักษณะของ
ผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะอย่างไร

การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือไม่ อย่างไร

1.บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน

1.เป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาธิปไตย สำหรับกรรมการ ศส.ปชต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบล ใช้เป็นที่ประชุมร่วมคิดร่วมวางแผนในการทำงาน

2.สร้างการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนนั้นมีจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดี มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีวินัยและมีความรับผิดชอบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ต่อต้านการทุจริตโกงกินคอรัปชัน และการทุจริตในการเลือกตั้ง

3.ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย หมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติของประชาชน เช่น กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน งานประเพณี งานรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม การกำจัดยุงลาย หรือกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยเป็นต้น นอกจากนั้น ศส.ปชต. ควรส่งเสริมให้มีหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยขึ้น อย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน หรือ 1 ตำบล 1 หม่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

 

2.การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร 

ชาวบ้านในพื้นที่เข้าใจว่าประชาธิปไตย หมายถึงแค่การเลือกตั้ง และการเลือกตั้งล่าสุดคือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของตำบลปราสาท ชาวบ้านส่วนมากได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้

3.การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ และลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะอย่างไร 

มีความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ ความตรงไปตรงมา พร้อมด้วยความประพฤติตรง ไม่โกหก การคดโกง ไม่ลักขโมย และเป็นคนดี เพราะชาวบ้านทุกคนได้ไว้วางใจ ให้มาพัฒนาตำบลของเรา

4.การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่อย่างไร 

1.ชาวบ้านได้ทำการเกษตรอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช  เป็นต้น

2.ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวคิด ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 1.ไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็วสำหรับใช้ในครัวเรือน เช่นสะเดา ไผ่ 2.ไม้กินได้ เช่น มะม่วง ผักกินใบต่างๆ และ 3.ไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ไม้ที่ปลูกเพื่อจำหน่าย เช่น ไม้สัก เป็นต้น

3.จัดรูปแบบในการปลูกให้เกิดคุณค่าและบูรณาการในพื้นที่ทำกินเดิมให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่า

4.สร้างมูลค่าต้นไม้ที่ปลูกทำให้เป็นทรัพย์ เพื่อออมทรัพย์และใช้แก้ปัญหาความจน

5.ปัญหาอุปสรรคในการลงพื้นที่

เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ออกไปไร่ไปนากันแต่เช้ากลับมาอีกทีก็ช่วงเย็นจึงไม่อยู่บ้าน อีกอย่างช่วงนี้พายุเข้าทำให้ในการลงพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะฝนตกเกือบทุกวัน