ข้าพเจ้านางสาวพรนัชชา แฉล้มรัมย์ ผู้ถูกจ้างงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ทีมงานตำบลบ้านด่านได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันเทศและกล้วยน้ำว้า ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้ความรู้ชาวบ้านหมู่บ้านบุมะขามป้อม เกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยน้ำว้า ให้กลายเป็นกล้วยเส้นสมุนไพร และชาวบ้านหมู่บ้านละเบิก เกี่ยวกับการแปรรูปมันเทศ ให้กลายเป็นมันหนึบ และโครงการให้ความรู้การตลาดออนไลน์เกี่ยวกับการไลฟ์สด นอกจากโครงการที่ทีมงานจัดการแล้ว ยังมีกิจกรรมของทาง U2T ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่มีชื่อ ECT Week

การปฏิบัติงานของกิจกรรม ECT Week นั้นเป็นการปฏิบัติงานร่วมกับกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ในวันที่ 6-10 กันยายน 2565 โดยแบ่งแต่ลันวัน ดังนี้

วันที่ 6 กันยายน 2565 ทีมงานตำบลปราสาท เข้าพบกรรมการศส.ปชต.เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานของศส.ปชต.

วันที่ 7 กันยายน 2565 ทีมงานตำบลปราสาท ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันกับวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 8 กันยายน 2565 ทีมงานตำบลปราสาท ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ควรมี

วันที่ 9 กันยายน 2565 ทีมงานตำบลปราสาท ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 กันยายน 2565 ทีมงานตำบลปราสาท ร่วมระดมความคิด จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบกรรมการศส.ปชต. และชาวบ้าน และทำใบรายงาน

จากการลงพื้นที่ทำให้รู้ว่า ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย หรือ ศส.ปชต. นั้นเป็นหน่วยงานที่คอยจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับประชาธิปไตย ร่วมจัดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสิ่งที่สอบถามชาวบ้านนั้ยก็ทำให้ได้รู้ว่า ชาวบ้านมีการใช้ชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับวิถีประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัว เช่น การโหวต แสดงความคิดเห็น ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การใช้จ่ายอบ่างประหยัด และปลูกผักริมรั้ว เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านอาหาร

ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้แทนทางการเมืองควรมีคุณลักษณะอย่างไร ทางชาวบ้านให้ความคิดเห็นว่า ควรมีความรู้ ความสามารถ เป็นหลัก เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงควรมีความประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหลักสำคัญของการใช้ชีวิตในปนะเทศไทยอีกด้วย