กระผม นายจักรพันธ์ นิธิณัฐนันท์ ประเภท ประชาชน เป็นผู้จ้างงานและแอดมินของตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 กระผมได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรม ECT WEEK โดยการลงสำรวจพื้นที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกระผมได้สอบถามเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งดำเนินการผ่านกระบวนการศึกษาชุมชน โดย ECT WEEK นั้นเป็น การร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (โครงการ U2T BCG)  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะร่วมดำเนินการใน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ แก่ U2T โดยการศึกษาและทดสอบความรู้ออนไลน์ (E-Learning) ผ่านแอปพลิเคชัน Civic Education และกิจกรรมลงพื้นที่ ภายใต้ชื่อ ECT WEEK ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 โดยให้ U2T ได้ทำงานร่วมกับกรรมการ ศส.ปชต. ในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน