ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวเพ็ญประภา มาศรักษา ประเภทประชาชน NS04-1 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีงามสำคัญมาก เพราะเป็นการพัฒนาประชากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

จากการสำรวจข้อมูลประชาชนในพื้นที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าการประกอบอาชีพหลักส่วนใหญ่เป็นอาชีพทางการเกษตรกรรม รองลงมาคือรับจ้าง แต่ด้วยเศรษฐกิจตกต่ำราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำลง ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับในปัจจุบัน ในด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมการบริโภคของคนในชุมชน พบว่านิยมบริโภคน้ำพริกกันทุกครัวเรือน น้ำพริกไข่เค็มหมูสับสมุนไพรเป็นน้ำพริกเพื่อสุขภาพชั้นเยี่ยม เพราะทั้งส่วนผสมและการวิธีการรับประทานคู่กับผักที่ใช่เป็นเครื่องเคียงได้ทั้งประโยชน์ โปรตีน วิตามิน ครบถ้วนสำหรับวิธีทำก็ทำได้ง่ายๆ และประหยัดอีกด้วย ส่วนผสมหลักของน้ำพริกนั้นส่วนมากจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายและมีประโยชน์

จากข้อมูลดังกล่าวการส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมโดยนำวัฒนธรรมการบริโภคที่มีอยู่มาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นน้ำพริกไข่เค็มหมูสับสมุนไพรและพัฒนาอาชีพโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ทาง U2T ตำบลวังเหนือจึงได้มีการจัดอบรมโครงการกระบวนการผลิตน้ำพริกไข่เค็มหมูสับสมุนไพร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเอง  ครอบครัวและชุมชนต่อไป