โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังจากโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG and Regional Development)

ข้าพเจ้า นาย ธนทร พนิตอัชฌาชาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากการจัดส่ง ข้อเสนอโครงการ (C01) และแผนธุรกิจ (C02) แผนการพัฒนาสินค้า (C03) และได้รับการอนุมัติ โครงการในขั้นต่อไป
ข้าพเจ้า,ทีมงาน และอาจารย์ผู้ดูแลประจำโครงการได้มีการจัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยข้าพเจ้ารับหน้าที่ในการจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร,หนังสือขอใช้สถานที่ และใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ภายหลังจากการจัดกิจกรรมโครงการข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการช่วยจัดทำเพจ Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์

ขั้นตอนการจัดทำเพจ Facebook

  • 1.ลงทะเบียน E-mail ที่ใช้สำหรับการลงทะเบียน Facebook

  • 2. ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ Facebook

  • 3.สร้างเพจสำหรับการขายสินค้า

  • ภายหลังจากการจัดทำเพจ Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เป็นแอดมินในการลงข้อมูลแบบฟอร์ม C-04 ผลการพัฒนาสินค้าและบริการอีกด้วย