ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอัจฉรา เกิดผล ประเภทบัณฑิต NS04-1 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนให้เป็นแบรนด์สินค้าโดยการเพิ่มโลโก้เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและติดต่อซื้อขายสินค้าได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน เช่น ข้าวซ้อมมือ,ผ้าไหม,ไข่เค็ม และน้ำพริกที่เป็นผลผลิตจากคนในชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนในการสร้างรายได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านและชุมชนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ และเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาต่อไป

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจัดโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาและกระตุ้นยอดขายของตำบลวังเหนือ เพื่อส่งเสริมมุ่งเน้นความสำคัญไปยังการวางแผนการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้คน ให้ชาวบ้านในชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ของตนให้เกิดความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าในด้านการเกษตร หรือแม้แต่การทำน้ำพริกสมุนไพรไข่เค็ม ข้าวซ้อมมือหลากสี ยกระดับผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในชุมชน ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ทางผู้ทำงานเล็งเห็นว่าควรมีการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสอดแทรกการส่งเสริมช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนมีการกระจายสินค้ามากขึ้น และพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ