บทความประจำเดือนกันยายน 2565
การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
นายบรรเลง จวงพลงาม

ผู้ปฏิบัติงาน. U2T ลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึงประสงค์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและลงพื้นที่อบรมการแปรรูปทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรจากแก่นฝาง วุ้นสดและวุ้นกรอบจากน้ำสมุนไพรแก่นฝาง โดยมีคณะอาจารย์ วิทยากรมาให้ความรู้ และมีชาวบ้านเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน คณะทำงาน 10 คน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้เข้ารับการอบรม และได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปออกบูธอยู่ U2T for BCG BRU fair เพื่อทำการตลาด และได้จำหน่ายให้กับนักศึกษาบัณฑิตและประชาชนที่มาร่วมงาน
ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้านายบรรเลง จวงพลงาม ผู้ปฏิบัติงานขอบคุณคณะอาจารย์ทุกท่านที่ได้นำโครงการดีๆเข้ามาพัฒนาชุมชนตำบลเมืองแก สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณผู้นำชุมชนทุกท่านที่พาชาวบ้านเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้และขอขอบคุณทีมงานที่ช่วยเหลือกันด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณมากครับ