กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2565
ข้าพเจ้านางสาวสุจิตร  คงสุข
ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน
ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนกันยายนนี้ทีมงานและคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ U2T for BCG ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการฝางแดงและนำประชาชนทำน้ำต้มฝางแดง เจลลี่จากน้ำฝางแดง เริ่มตั้งแต่ขบวนการต้มน้ำฝางแดงและบรรจุภัณฑ์ใส่ขวดผลิตภัณฑ์ที่พร้อมขาย ผู้เข้าร่วมโครงการให้ร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้นำผลิตภัณฑ์จากน้ำแก่นฝางมาวางขายในบูธ ตลาด U2T ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2565 เป็นการขยายตลาดและเปิดโอกาสให้ประชาชนรู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น