หลักในการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหลายภาคส่วนให้เป็นไปโดยมีเอกภาพและมีพลัง แต่ละภาคส่วนจะให้ความสำคัญกับทั้งการดำเนินงานและการบริหารจัดการควบคู่กันไป ซึ่งในระยะที่สามของเฟสที่สอง ของโครงการซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายก่อนจะรายงานสรุปโครงการรายตำบล โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator
โดยความร่วมมือของคณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมลงพื้นที่การเพื่อถ่ายทอดความรู้เป็นกิจกรรมดำเนินการภายใต้โครงการต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว เป็นกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนโดยทางคณาจารย์ได้ประสานให้คณะผู้ปฏิบัติงานจัดหาสถานที่เพื่อประชุมอบรม ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องกระบวนการทำน้ำสมุนไพรจากแก่นฝาง ได้รับความร่วมมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในตำบลเมืองแกกว่าสามสิบคน

รวมจนถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
ช่วงเช้าวิทยากรจากผู้ปฏิบัติงานได้แนะนำโครงการ และกล่าวถึงความเป็นมาของการเข้าร่มโครงการ โดยชี้แจงถึงความมุ่งหมายในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการในครั้งมีความมุ่งหมายที่จะนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุ่มชนมาพัฒนาต่อยอด ซึ่งก็คือ แก่นฝาง โดยคณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้สาธิตการทำน้ำสมุนไพรซึ่งได้รับคววามตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม
และระหว่างวันที่ 15- 18 กันยายน คณะทำงานได้นำผลิตภัณฑ์ไปออกแสดงที่งานซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี การออกบูธแสดงสินค้าในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างดี