ข้าพเจ้านางสาวชลนิชา คูเมือง ผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตจบใหม่  ตำบลเมืองแก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษา ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับชุมชน ทั้งการสร้างอาชีพ การสร้างงานในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการร่วมกันวางเป้าหมายแบ่งบทบาทหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมเติมความรู้ การสร้างแบรนด์ของน้ำสมุนไพรฝาง และเจลลี่จากน้ำฝางให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุน รายได้ ราคาขาย กำไร ของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากฝาง เกิดการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานการยกระดับผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ของตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ การนำแก่นฝางมาทำการต้มน้ำเพื่อบรรจุในชื่อแบรนด์ All OF FANG  และการทำเจลลี่จากน้ำฝาง การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปสามารถจำหน่ายได้โดยมีกลไกการตลาดที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เกิดช่องทางการจำหน่ายใหม่ การขายออนไลน์ ออกบูธ ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 การดำเนินกิจกรรม ECT WEEK ทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2565 ในเขตพื้นที่ของตำบลเมืองแก