ข้าพเจ้า นางสาวพิมลักษณ์ จันยุคันโท ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ดังนี้

วันที่ 6 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้นัดประชุมพร้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูล ศส.ปชต. โดยครูกศน.เป็นผู้ให้ข้อมูล และมีการแบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชน ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการลงพื้นที่หมู่8 และหมู่5 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีวิถีประชาธิปไตย และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในส่วนการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในชุมชนมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการทำเกษตรในครัวเรือน เป็นต้น

วันที่ 11 กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ 4 หมู่ 9 หมู่ 12 หมู่ 13  และลงพื้นที่กลุ่มดินปลูก หมู่ 8 พูดคุยเรื่องการออกแบบแบรนด์โลโก้ผลิตภัณฑ์ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนเป็นอย่างดี   

วันที่ 13 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ม.5 บ้านหนองไผ่ เก็บข้อมูล TCD เพิ่มเติมในหมวดเกษตรกร โดยมี นายเทิด ชะรุมรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่5 เป็นผู้ให้ข้อมูลเกษตรกรของคนในชุมชน ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 เวลา 08.00-18.00 น. ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมการออกบูธในงาน มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ที่มหาวิทยาลัยราชภัชบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการนำเสนอสินค้าน้ำพริกจิ้งหรีดและดินปลูกของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการหารายได้ให้กับชุมชน โดยได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์ และญาติของบัณฑิตที่มางานรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์เป็นอย่างดี