ในวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมาทางทีมงานได้นัดหมาย รวมตัวจัดสถานที่ เตรียมอุปกรณ์ และวัตถุดิบที่อาจารย์ให้เตรียมไว้ เพื่ออบรม จากวิทยากรเพื่อสาธิตอุปกรณ์และวิธีการผสมสูตร  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์


 

ในวันที่ 27 สิงหาคม ได้ดำเนินกิจกรรมตามนัดหมายกันไว้ สาธิตการผสมสูตร อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังได้ ประชนชนเข้าร่วมในการเข้าการสาธิต จากวิทยากรอีกด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้น กิจกรรมก็ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ตามแผนงานที่กำหนดไว้ จนจบการสาธิตและได้ร่วมถ่ายรูปและรับประทานอาหารร่วมกัน..

 

ทางทีมงานได้นัดหมายรวมตัว จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผสมตามสูตรของวิทยากร เพื่อผสมอาหารโคนมและโคเนื้อรวมแล้วจำนวน 400 กิโลกรัม เพื่อเตรียมวางจำหน่าย และได้ทำตามขั้นตอนการผสมของวิทยากร เพื่อบรรจุใส่ถุงผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ ทั้งนี้ถุงผลิตภัณฑ์มีขนาดบรรจุ 2 ขนาดในการจัดจำหน่าย มี 10 กิโลกรัม และ 25 กิโลกรัม