ข้าพเจ้านางสาวนิธิชญา  เฉลียวรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท  ประชาชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน  จ.บุรีรัมย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  (U2T  for  BCG and Regional Development)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในตำบลวังเหนือ ได้แก่ ข้าวหลามข้าวกล้องหลากสี โดยพัฒนาให้มีความหลากสี ดึงดูดและเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค เช่น สีเขียวจากน้ำใบเตย เพื่อเพิ่มความหอม สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน สีม่วงจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่  ลักษณะของข้าวหลามมีความหอม หวาน และมันของกะทิ ใช้สีจากธรรมชาติทำให้มีสีสันที่น่ารับประทาน และการสร้างอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้ามีความน่าสนใจ การมีบรรจุภัณฑ์ที่ดีได้คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบรรจุอยู่ได้นาน จะเป็นจุดแข็งและจุดขายของผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหลามข้าวกล้องหลากสี เป็นการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญา สำหรับการสร้างมาตรฐานขั้นตอนการผลิตโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจสีสันชวนน่ารับประทาน ตลอดถึงช่องทางการจำหน่ายมีการเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูงที่นิยมอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านการพัฒนาอบรมผลิตภัณฑ์ข้าวหลามหลากสีให้มีมาตรฐานเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม และมีรายได้เข้ามาในชุมชน ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ การให้ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพได้บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อจัดจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้า และวิธีการสื่อสารการตลาดโดยใช้สื่อสารเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ และด้านแนวทางการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวหลามหลากสี การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ คือ แบบกระปุกและแบบถุงพลาสติกซิปล็อค ปริมาณบรรจุ ขนาด 100 กรัม ซึ่งทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวหลามหลากสี  มีการจัดอบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหลามหลากสี การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหลามหลากสี และการพัฒนาสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ต้นแบบในพื้นที่ชุมชน เพื่อการเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้สามารถจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น ด้านราคาขายได้คำนวณจากต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสื่อ ออนไลน์และจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเป็นต้น