ข้าพเจ้า นางสาววรัชชยา สุวรรณประทีป ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างประจำตำบล สระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

จากการปฏิบัติงานเดือนกันยายน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ได้มีการลงพื้นที่จัดอบรมการย้อมผ้าไหมจากสีธรรมชาติโดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการย้อมสีจากธรรมชาติมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการย้อมผ้าไหมจากสีธรรมชาติ

วันที่ 5-9 กันยายน 2565  ได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต) และกศน. ประจำตำบลสระแก้ว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ประชาชนในชุมชน และสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันว่ามีการนำเอาหลักประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร รวมถึงได้มีส่วนร่วมทางการเมืองหรือไม่

วันที่ 9 กันยายน 2565 ได้มีการลงพื้นที่อบรมการตลาดออนไลน์ โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการขายในออนไลน์ วิธีการยิงแอด ขั้นตอนการโปรโมทสินค้าในเพจ Facebook ให้แก่ประชาชนได้นำมาต่อยอดในอนาคต

วันที่ 14 กันยายน 2565 ทีมการตลาดได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าไหม Key cover และกระเป๋าต่างๆ มาจัดเตรียมจำหน่ายสินค้าในงาน U2T For BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-18 กันยายน 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 ทีมการตลาดได้มีการออกบูธจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม Key cover และกระเป๋าต่างๆ ในงาน U2T For BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2565 เวลา 09.00-18.00 น. ณ หน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์