พระเจ้านางสาวหทัยกาญจน์ ประเสริฐศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน พื้นที่ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด

จากเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเริ่มจากการหาข้อมูลต่างๆ จนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ 2 อย่างคือท๊อปฟี่กล้วยกับมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่มตากแห้ง จากนั้นก็ได้จัดการอบรมสัมมนาโครงการและจัดอบรมสอนวิธีทำผลิตภัณฑ์ ทั้งสองอย่างให้กับชาวบ้านและพวกเราก็ได้ลงพื้นที่ตัดและเก็บข้อมูล TCD ภายในพื้นที่ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนกันยายนชาวบ้านเริ่มทำผลิตภัณฑ์เพื่อออกจำหน่าย จากนั้นกลุ่มของพวกเรารวมทั้งอาจารย์ประจำตำบลได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเพจ ในการเปิดช่องทางการขายทางออนไลน์ และมีชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะชาวบ้านได้รู้จักวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์และมีช่องทางในการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน