ข้าพเจ้านางสาวปกิตตา ขำวงศ์ กลุ่มประชาชน ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

เข้าร่วมประชุมออนไลน์เรื่องงาน “บุญผ้าป่า-เสวนาชุมชน” โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศาลาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง”

       

วันที่ 3 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าได้เข้าศึกษาบทเรียน e-learning เพื่อศึกษาทำความเข้าใจด้านการค้าขายสินค้าและบริการ ในหัวข้อดังนี้