ดิฉัน นางสาวปภัสรา ได้ทุกทาง ประเภทประชาชน

หลักสูตร HS05-1 ตำบลหนองโสน : โครงการแปรรูปนมกระบือและข้าวเม่าเรารักกัญ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565
ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ รวินันท์ฟาร์ม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนมกระบือและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมกระบือ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ มีการพูดคุยแนะนำช่องทางการตลาด ทำอย่างไรที่จะให้นมกระบือสามารถจำได้ดี และเป็นที่น่าสนใจของลูกค้ามากขึ้น

วันจันทร์ ที่ 29 และวันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2565
ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยขนโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ จากวัดบ้านโคกว่านไปที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิพอเพียง อำเภอนางรอง และได้ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบๆสถานที่จัดงาน ทำความสะอาดห้องน้ำ เช็ดเก้าอี้ และช่วยกันเสียบต้นผ้าป่าของผู้ปฏิบัติงาน U2T for BCG ตำบลหนองโสน

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565
ข้าพเจ้่าและทีมผู้ปฏิบ้ติงานได้เข้่าร่วมงาน ทอดผ้าป่่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง” โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานเปิดงานทอดผ้าป่า-เสวนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมกับกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน ประธานเครือข่ายปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้น ต้องการให้ อำเภอนางรอง ได้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมมาชีพต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกสิกรรมธรรมชาติ กิจกรรมภายในงานนอกจาก พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแล้ว มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา ฝ่าทุกวิกฤติในยุค World Disruption” โดย นายโจน จันได ผู้ก่อตั้งพันพรรณ-ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ และการเสวนาชุมชนสร้างสรรค์ เรื่อง “เกษตรอินทรีย์ บนวิถีพอเพียง:ทำอย่างไรให้เป็นทางเลือกและทางรอดอย่างยั่งยืน?” โดยพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เจ้าคณะตำบลหนองกง พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์ นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายก อบต.หนองโสน นายเดช สวัสดิ์พูน นายก อบต.หนองยายพิมพ์ นายมานพ บุญรอด เจ้าของวนเกษตร นายพิชาญ ดัดตนรัมย์ “ช่างดำอินดี้” เจ้าของกระท่อมกินแดด นายคำนึง เจริญศิริ ผู้ริเริ่มศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้านสุขวัฒนา

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565
เวลา 09.00น.-11.00น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอาจารย์ประจำตำบล ได้ลงพื้นที่ ณ คลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการลงพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ปลูกต้นยางนา ต้นพะยูง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้จนเสร็จ และได้แยากย้ายกันกลับ

วันที่ 5-8 กันยายน 2565
ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กิจกรรม “ECT WEEK” ร่วมดำเนินกิจกรรมรู้จักศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อประสานงานกับประธาน ศส.ปชต และครูกศน.ตำบลหนองโสน เข้าพบกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเรียนรู้การขับเคลื่อนภาระกิจ การสร้างเครือข่าย และการทำงานร่วมกับชุมชนจากกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565
ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลข้าวเม่า และการพัฒนาสูตร “ข้่าวเม่าเรารักกัญ” ได้ทดลองทำข้าวเม่าผสมกัญชา ข้าวเม่าซีเรียล เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มรายได้ให้กับผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน และการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565
ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน ได้ลงพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จัดเตรียมสถานที่ไว้พื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ที่มีการจัดงานขึ้นในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 และได้ให้ผู้ปฏิบัติงานประจำบูธวันละ 2 คน

วิดีโอประจำเดือนกันยายน