ข้าพเจ้า นางรังสินี บุญเส็ง กลุ่มประชาชนตำบลบานแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาปรับปรงการผลิตเครื่องจักสาน ลงทะเบียน ๘.๐๐ น.เป็นต้นไป

เปิดการอบรม เวลา ๙.๐๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น.

พิธีรได้กล่าวเกี่ยวกับโครงการอบรมจากนั้นได้เชิญอาจารย์ผ้ดำเนินขับเคลื่อนโครงการพูดถึงแนวทางการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านแวงและพบปะผู้เข้าร่วมอบรม

จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวงได้กล่าวเปิดงานเสร็จและได้ถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ และเจ้าหน้า อบต.บ้านแวง

จากนั้นพิธีกรได้บรรยายถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสาน ในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในการทำเครื่องจักสานไม้ไผ่ คือนายสุภี แสนเจ๊ก

นายสุภี แสนเจ๊ก ได้กล่าวในการทำจักสานไม้ไผ่มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๒๖ ราย จากนั้นได้ให้ความร้ในเรื่องการย้อยสีไม้ไผ่ แล้วก็แบ่งกล่มกันทำการสานตะกร้าไม้ไผ่ ซึ่งมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้ผ้เข้าอบรม เอาตะกร้าที่ทำกลับบ้านกัน

สุดท้ายพิธีกรได้เชิญอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้สรุปอบรมครั้งนี้ และกล่าวปิดการอบรม

และได้เข้าร่วมกิจกรรมงานศส.ปชต.ของตำบลบ้านแวง ได้จัดทำรายงานร่วมกับทีมงาน ไปสัมภาษณ์ประธานกรรมการศส.ปชต.และกรรมการ และได้ประสานงานกับครูกศน.ตำบลบ้านแวง

เข้าอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์เพื่อการตลาด

จากนั้นได้รับการร่วมมือจากทีมงานในการวางแผนและเตรียมงานซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์ทั้งสองผลิตภัณฑ์ไปจัดวางจำหน่ายที่บูธของโครงการที่เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

ภาพบรรยากาศและการทำงานในการจัดวางจำหน่ายที่บูธ