ข้าพเจ้านางสาวสกาวเดือน จวงการ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต  ตำบลอิสาณ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิทด้วยเศรษฐกิจ BCG

จากการการจัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง “ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG ”  เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  และในเดือนดังกล่าว ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน U2T ได้ลงพื้นที่บ้านหนองแปบ หมู่ที่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบันทึกข้อมูล Thailand Communit Data หรือ TCD โดยได้รับข้อมูลจากนางหนูเพียร สรุปผล ตัวแทน อสม. ประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

และเวลาต่อมาได้ลงพื้นที่บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 ตำบลอิสาณ อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบันทึกข้อมูล Thailand Communit Data หรือ TDC และได้สอบถามชาวบ้านในหมูบ้านเกี่ยวกับตะกร้าไม้ไผ่ ชะลอมหูหิ้วเพื่อน้ำมาเป็นบรรจุภัณฑ์ ของสินค้าประจำตำบลอิสาณ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานตำบลอิสาณ ได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลอิสาณ ให้มีคุณภาพและเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้ว ผู้ปฏิบัติงานได้จัดอบรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาจากบรรจุภัณฑ์เดิมให้มีความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลอิสาณ จึงได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบและนำไปเสนอในการอบรมครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ชาวตำบลอิสาณที่เข้าร่วมการอบรมได้เลือกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่จะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ด้วย

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางชุมชนบ้านโคกใหญ่ นําทีมโดยคุณพี่สุภาพที่ต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็น อย่างดี จนได้ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรอิสาณออร่าเฮิร์บที่พร้อมจะออกบูธจัดจําหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ในวันเดียวกันหลังเสร็จภาระกิจการจัดทําสบู่ทางผู้ปฏิบัติงานก็ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล TCD เพื่อเป็นฐานข้อมูล ของตําบลอิสาณ ที่มีหัวในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่ง ท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจําถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ําในท้องถิ่น

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ไข่เค็ม

                                 

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สบู่

ได้จัดอบรม ตัวบรรจุภัณฑ์ของสบู่อิสาณออร่าเฮิร์บและไข่เค็มอิสาณแฟนซี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ร่วมกับกลุ่มสตรีและคนในชุมชนของตำบลอิสาณ

การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์

ต่อมาวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลอิสาณ ให้มาร่วมจัดทำต้นกฐินผ้าป่า ณ ห้องประชุมสิรินพรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อถวายในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง”

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน U2T ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลอิสาณ วิทยากรที่ให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ ผู้นำของหมู่บ้านและชาวบ้านของตำบลอิสาณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิทด้วยเศรษฐกิจ BCG ครั้งนี้