ข้าพเจ้า นางสาวศรสวรรค์ พันธ์ศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหินโคน หลักสูตร HS24-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 นี้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศศ.ปชต. และให้กรรมการ ศส.ปชต. ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยในหมู่ที่ 7 บ้านหินโคน และหมู่ที่ 16 บ้านหนองม่วง ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นสอบถามความเห็นตัวแทนของชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านหินโคน เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยของคนในหมู่บ้านสามารถนำมาสรุปได้ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมในการประชุมหรือกิจกรรมของชุมชนอย่างเต็มใจ รับฟังความคิดเห็นของทุกคน และไม่ถือโทษโกรธเคืองกันแม้จะมีความเห็นจะขัดแย้งกัน มีการปรึกษาหารือกันในการทำงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อบกพร้องต่าง ๆ มากกว่าที่จะคอยซ้ำเติม เคารพกฎระเบียบของชุมชนและกฎหมาย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซื่อตรงต่อหน้าที่ของตน การดำเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตยสามารถช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างสงบสุขและมีคุณภาพ

ความเห็นตัวแทนของชาวบ้านหมู่ที่ 16 บ้านหนองม่วง เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยของคนในหมู่บ้านสามารถนำมาสรุปได้ดังต่อไปนี้ การอยู่ร่วมกันปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมที่ได้กำหนดไว้ เช่น กฎหมาย วิถีชาวบ้าน และบรรทัดฐานในสังคม ต้องรู้จักรับฟังเหตุผลของผู้อื่น ไม่ดื้อดึงในความคิดเห็นของตน เคารพความแตกต่างในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เพศ ผิวพรรณ ชนชั้น ถิ่นที่อยู่อาศัย ศาสนา หรืออุดมการณ์ทางการเมือง แต่ทุกคนควรจะมีความเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตาม ความคิดเห็นหรือตามความยินยอมของคนส่วนใหญ่แต่ให้เกียรติโดยการไม่ละเมิดสิทธิหรือเอารัดเอาเปรียบเสียงส่วนน้อย

การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทั้งในแง่ความรู้ ความคิด อุดมการณ์ และวิถีการดำเนินชีวิต ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม จะเป็นไปอย่างสงบสุขได้เมื่อบุคคลทุกคนที่เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของประชาธิปไตยที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างมาก

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565