โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG)

หลักสูตร SC20-2 คณะวิทยาศาสตร์

ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2565

ข้าพเจ้านางสาวสุมาลี ขุนนามวงษ์ ประเภทประชาชนทั่วไป ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ BCG  (U2T for BCG and Regional Development) รอบที่ 2

จากการลงพื้นที่ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  การศึกษาสำรวจพบว่าแต่ละหมู่บ้านในชุมชนมีภาษาถิ่นแตกต่างกันมีทั้งภาษา ไทย ลาว เขมร ส่วย รวมวัฒนธรรมของชุมชนด้วยที่แตกต่างกันไปแต่ในชุมชนโดยรวมมีความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพ ที่เหมือนกัน จากการปฏิบัติงานทั้งตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานได้มีการดำเนินการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเสื่อกกและไหลทอมือพื้นบ้านจากชาวบ้านทั้งตำบลเมืองฝ้าย และส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดี ทันสมัย สวยงาม  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้ามากขึ้น ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย โดยการพัฒนายกละดับผลิตภัณฑ์ ดังนี้

เบาะรองนั่งจากเสื่อกกและไหลทอมือพื้นบ้าน

ออกแบบมาเพื่อเป็นสินค้าอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสิ่งของต่าง ๆ มาใช้ให้ทันสมัยมากขึ้น และในยุคนี้เป็นยุคของการแข่งขันกันทางตลาด น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน จึงร่วมกันพัฒนายกละดับผลิตภัณฑ์เพิ่มความสบายและรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เบาะวางพื้นนั่งเบาะรองนั่งช่วยรองรับและกระจายน้ำหนักได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ช่วยลดบริเวณที่เป็นจุดกดทับและช่วยลดอาการปวดหลังได้ ประเภทของวัสดุที่นำมาทำเบาะจะมีผลต่อความนุ่มสบายในการใช้งานจริง

โคมไฟ จากเสื่อกกและไหลทอมือพื้นบ้าน

ออกแบบแปรรูปจากเสื่อทอมือพื้นบ้านเป็นโคมไฟ ตกแต่งแบบมินิมอล น่าใช้งาน ดูสบายตา ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึเลือกสร้างโคมไฟทำจากเสื่อทอมือสีธรรมชาติ เหมาะสำหรับการใช้งานจริง

มีการสร้างแบรนด์สินค้า (Branding) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า เพื่อเป็นการทำให้ตลาดรู้จักสินค้าขอผู้ผลิต ทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้เลือกที่จะตั้งชื่อแบรนด์และสร้างโลโก้ว่า TRAKTOR MAUNGFAI โดยจะมีสัญญาลักษณ์ดอกฝ้ายที่เป็นจุดเด่นเพื่อสื่อถึงตำบลเมืองฝ้ายผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนการขายผลิตภัณฑ์ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ตั้งเป้าหมายกลุ่มลูกค้าและโปรโมทสินค้าผ่านทางออนไลน์ โดยได้สร้างเพจเฟสบุ๊ค ชื่อว่า TRAKTOR MAUNGFAI