ข้าพเจ้า นางสาววิภาดา พิมพ์ตะคลอง  ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลนิคม  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่เข้าพบคณะกรรม ศส. ปชต. เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยที่ตำบลนิคม อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพบปะและพูดคุยกับชาวบ้านในเรื่องของประชาธิปไตยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกำนันประจำตำบลและชาวบ้านในตำบลนิคมเป็นอย่างดี

และต่อมา โดยมีการอบรมการ  เพื่อหาช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านตลาดออนไลน์