ข้าพเจ้านางสาววิลาวัลย์     เหล่าผง  ปฎิบัติหน้าที่ประเภทประชาชนตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐ์กิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐ์กิจBCG(u2t for BCG and ReginalDevelopmant)

ปฎิบัติหน้าที่ประจำเดือนกันยายน ได้ลงพื้นที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาย่างและน้ำพริกกากหมูและมีการอบรมเชิงปฎิบัติการในด้านการพัฒนาทางด้านการขาย ผ่านตลาดออนไลน์โดยมีวิทยากรมาไห้ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชฏักบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่เข้าพบคณะกรรมการ ศส.ปชต.ศึกษาบทบาทและหน้าที่และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย