ข้าพเจ้านางสาวศลิษา โพธิ์กระจ่าง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG06-1 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตรAG06-1: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 5 และวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาทีมงาน U2T ตำบลศรีสว่าง ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคู่บ้าน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มสตรีเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยพาผู้เข้าร่มอบรมหัดทำสมุนไพรแปรรูป วัตถุดิบหลักประกอบไปด้วย ขิง มะนาว เป็นต้น และวิทยากรได้ให้ความรู้และวิธีการทำแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับผู้ร่วมอบรมต่อยอดให้กับชุมชนต่อไป และสามารถปรับใช้ในครัวเรือนได้

และในวันที่ 5 และวันที่ 6 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม ETC Week ที่ กศน. อำเภอนาโพธิ์ โดยกิจกรรมนี้จะได้มีการจัดทำแบบสอบถามกับคนในชุมชน เรียนรู้หน้าที่ของ ศส.ปชต. ร่วมกับเลขานุการ ศส.ปชต เป็นคนในความรู้และพาลงพื้นที่