ข้าพเจ้า นางสาวอารยา จำนงค์นอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้าของตำบล กับคณะทีมงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ 4 บ้านบุตาวงษ์ และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ที่หมู่บ้านบุตาวงษ์ และได้ประชุมความคืบหน้าของงาน สื่อโฆษณา รูปแบบเล่มหนังสือการท่องเที่ยว ตำบลหนองคู และการเก็บข้อมูล TCD ให้ครบตามที่กำหนด วันที่ 2 กันยายน 2565

ข้าพเจ้า ได้แก้ไขรูปแบบเล่มหนังสือการท่องเที่ยว ตำบลหนองคู ปรับเปลี่ยนให้มีความสนใจกับเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ เพื่อให้เกิดความน่าอ่านมากยิ่งขึ้น วันที่ 3-4 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าและคณะทีมงาน ได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทำสื่อโฆษณา และเก็บภาพบรรยากาศ เพื่อที่จะนำไปใช้ทำเพจ facebook ขายของออนไลน์ 5-7 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรม ECT กับคณะทีมงาน กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ของลำปลายมาศ คือ กศน. หรือคณะกกรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ลงสำรวจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้หลักประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างถูกต้อง ณ ที่ ศส.ปชต. ตำบลหนองคู (ศาลากลางหมู่บ้านบุตาวงษ์ หมู่ 12) โดยดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ

ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้จัดบูธสินค้าเพื่อออกไปจำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 15-18 กันยายน 2565