ED01-1 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูแลของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกันยายน 2565

ข้าพเจ้า นางสาวมุกรินทร์ อาจอาสา ประเภท บัณฑิต

ED01-1 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล “มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

การทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ในท้องถิ่น ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกำลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความสำคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง,2559 : 82)

เศรษฐกิจฐานราก (นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องสามารถพึ่งตนเอง เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีคุณธรรม มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาทุกด้าน ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นระบบที่มีลักษณะสร้างความเข้มแข็ง และสร้างความสัมพันธ์ทางแนวราบกับเศรษฐกิจแบบปัจเจก ในระบบที่มีลักษณะความร่วมมือ เป็นหุ้นส่วนร่วมกัน เพื่อพาสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,2563 : 3)

ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทำธุรกรรมทุกรูปแบบโดยการครอบคลุมถึงการซื้อ-ขายสินค้า การบริการ การชำระเงิน การโฆษณาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ E-commerce : 1)

ปัจจัยที่ทำให้เกิด E-commerce

 • ผู้ซื้อ ผู้ขาย สินค้า
 • ความไว้วางใจ เนื่องจาก E-commerce ไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้นการที่จะทำให้ผู้ซื้อเชื่อว่าเว็บไซต์นี้มีผู้ขายและมีสินค้าจริง ต้องทำให้เกิดความไว้วางใจก่อน

การสร้างความไว้วางใจให้กับเว็บไซต์มีดังนี้

 • หน้าตาของเว็บไซต์ต้องมีการออกแบบที่น่าเชื่อถือ
 • มีส่วนให้ลูกค้าร้องเรียนในกรณีเกิดข้อผิดพลาด
 • ปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ทันสมัยเสมอ
 • พยายามให้เว็บไม่ถูกปิดบ่อยๆ

ประโยชน์ของ E-commerce แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้

 • ต่อบุคคล
 • ต่อองค์กรธุรกิจ
 • ต่อสังคม
 • ต่อระบบเศรษฐกิจ

ต่อบุคคล

 • มีสินค้าและบริการราคาถูกจำหน่าย
 • ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ในเวลาที่รวดเร็ว
 • ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าตรงตามความต้องการมากที่สุด
 • สนับสนุนการประมูลเสมือนจริง
 • ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้ารายอื่น
 • ทำให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานภายในโซ่มูลค่า (Value Chain Integration)

ต่อองค์กรธุรกิจ

 • ขยายตลาดในระดับประเทศและระดับโลก
 • ทำให้บริการลูกค้าได้จานวนมากทั่วโลกด้วยต้นทุนที่ต่ำ
 • ลดปริมาณเอกสารเกี่ยวกับการสร้าง การประมวล การกระจายการเก็บและการดึงข้อมูลได้ถึงร้อยละ 90
 • ลดต้นทุนการสื่อสารโทรคมนาคม เพราะ Internet ราคาถูกกว่าโทรศัพท์
 • ช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้
 • ทำให้การจัดการผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ต่อสังคม

 • ทำให้คนสามารถทำงานที่บ้านได้ ทำให้มีการเดินทางน้อยลง ทาให้การจราจรไม่ติดขัด ลดปัญหามลพิษทางอากาศ
 • ทำให้มีการซื้อขายสินค้าราคาถูกลง คนที่มีฐานะไม่รวยก็สามารถยกระดับมาตรฐานการขายสินค้าและบริการได้

ต่อระบบเศรษฐกิจ

 • กิจการ SMEs ในประเทศกาลังพัฒนาอาจได้ประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดที่กว้างขวางในระดับโลก
 • ทำให้กิจการในประเทศกาลังพัฒนาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
 • บทบาทของพ่อค้าคนกลางลดลง ทำให้ต้นทุนการซื้อขายลดลง ทำให้อุปสรรคการเข้าสู่ตลาดลดลงด้วย
 • ทำให้ประชาชนในชนบทได้หาสินค้าหรือบริการได้เช่นเดียวกันในเมือง

เพิ่มความเข้มข้นของการแข่งขัน ทำให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ E-commerce : 4)

เว็บไซต์ขายสินค้า

มีจุดประสงค์เพื่อขายสินค้าโดยตรงการออกแบบจะออกแบบเพื่อรองรับการแสดงสินค้า มีระบบชาระเงิน ตะกร้าสินค้า เพื่ออานวยความสะดวกต่อลูกค้า

สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำเว็บไซต์

 • สินค้าที่จะขาย
 • เลขบัญชีธนาคาร
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
 • รูปภาพสินค้าและข้อมูล
 • แนวคิดในการปรับปรุงสินค้าในอนาคต

แนวทางการปฏิบัติ

 • เร่งการประชาสัมพันธ์เว็บให้เป็นที่รู้จักในช่วงแรก
 • ลดราคาสินค้าในช่วงแรก (Promotion)
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจัดส่ง
 • สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่เกิดปัญหา ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ E-commerce : 6)

จากการลงพื้นที่ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการการสินค้าทางออนไลน์ และเข้าร่วมอบรมคอร์สสร้างร้าน Shopee ให้ขายดีติดตลาด เป็นกิจกรรมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนตำบลเจริญสุขสามารถพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และให้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถเพิ่มยอดขายที่มีอยู่จากเดิม โดยการใช้ช่องทางการขายทางออนไลน์ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะ พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนไปหลังจากการรระบาดของโรคโควิด 19 คนเริ่มออกจากจับจ่ายใช้สอยสินค้าจากหน้าร้านน้อยลง แต่เปลี่ยนไปใช้ช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการในชุมชนจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ดังนั้น ชุมชนตำบลเจริญสุขจึงมีการพัฒนา และการจัดการที่ครบวงจรโดยชุมชนท้องถิ่น ทั้งการสร้างทุนที่เข้มแข็ง มีการผลิตพื้นฐาน การแปรรูป การบริการ การตลาด การผลิตอาหาร และความจำเป็นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตต่างๆ สำหรับคนในพื้นที่อย่างพอเพียง และพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือธุรกิจของชุมชน ที่มีมิติของการเกื้อกูล เอื้อเฟื้อ และมีส่วนร่วมของคนในตำบล โดยใช้ทั้งความรู้พื้นที่ที่สั่งสม หรือที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ และมีการพัฒนาให้ทันสมัย พร้อมกับมีเทคนิควิทยาการ และความรู้เทคโนโลยี มาพัฒนาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับตลาด หรือสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและชุมชนตำบลเจริญสุข เป็นอย่างมากที่ได้ให้โอกาสและความรู้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ

การอ้างอิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. (ม.ป.ป.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ E-Commerce.

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). (2563). ภาพรวมการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.