ข้าพเจ้านางสุรินทร์นภา เฉลิมศิลป์ ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดงานพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และรับฟังปัญหาเชิงลึกของชุมชนว่าชุมชนต้องการหรือขาดเหลือในเรื่องใดบ้าง เพื่อที่เราจะนำข้อมูลเหล่านั้น มาปรับปรุงพัฒนาและพลักดันผลิตภัณฑ์ในชุมชมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ประกอบการในชุมชนทุกภาคส่วนได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของเราให้ได้ตามเป้าหมาย

วันที่ 20 – 28 สิงหาคม พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เตรียมสถานที่และจัดงานพบปะพูดคุยผู้ประกอบการ และคนในชุมชนเพื่อทราบแนวทางและข้อเสนอแนะของคนที่อยู่ในชุมชน สู่การพัฒนาที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานมีหลากหลายอาชีพ เช่น ขนมกระยาสารท ผ้าไหมทอมือ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ และน้ำมันเขียวสมุนไพร เป็นต้น ผู้ประกอบการเหล่านั้นล้วนเป็นคนที่มีฝีมือ และความเชี่ยวชาญเนื่องจากเป็นการสืบสานกันมาอย่างยาวนาน แต่สิ่งที่ขาดคือ กระบอกเสียง การโฆษณา การโปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ ขาดความรู้เรื่องการตลาด ผู้ประกอบและชาวบ้านมีความยินดีที่คณะอาจารย์และทีมงาน U2T จะเข้ามาพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ชาวบ้านอยากให้มีกิจกรรมนำเที่ยวบนภูเขาอังคาร มีการเก็บเห็ด เก็บหน่อโจด แหย่ไข่มดแดง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านทำอยู่แล้วแต่อยากถ่ายทอดให้คนต่างถิ่นได้เห็นว่าคนถาวรก็มีของดีไม่แพ้ที่ใด

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลเพื่อวางแผนการทำงานประจำเดือนกันยายน และได้เข้ารับการอบรม การเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ในเรื่องของ SHOPEE MARKETPLACE สำหรับโครงการ U2T for BCG สร้างร้าน Shopee ให้ขายดี ติดตลาดฉับไว หลังจากจบการอบรมข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการเปิดร้านออนไลน์ ร้าน “น้ำมันเขียวสมุนไพรนวดผ่อนคลาย” ในแอพพลิเคชั่น Shopee

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการจัดสัมนาพบปะกับผู้ประกอบการและลงพื้นที่ตำบลถาวร โดยคณะอาจารย์และทีมงานได้เข้าร่วมสัมนาพบปะกับผู้ประกอบการและประชาชนในตำบลถาวร และในงานได้รับเกียรติจากคุณนพเนศน์ได้สาธิตการทำน้ำมันเขียวสมุนไพรให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชม และมีการจัดแสดงสินค้าต่างๆ ที่มีในชุมชนจากผู้ประกอบการ เช่น ผ้าไหม ขนมไทย เครื่องจักสาน กระยาสารท เป็นต้น

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565ข้าพเจ้าได้มีการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK ซึ่งได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำภารกิจในวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 เป็นการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนตำบลถาวร เมื่อลงพื้นที่แล้วเสร็จข้าพเจ้าและทีมงานได้ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำสรุปรายงานผลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดส่งให้กับครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล

ข้าพเจ้า ทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลได้มีการระดมความคิด ปรึกษาหารือและจัดทำแผนงานตาม แบบฟอร์ม C-05 แผนพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาด และ แบบฟอร์ม C-06 รายงานฉบับสมบูรณ์  ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก C-01 จนถึง C-04 โดยมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทางเพจเฟสบุ๊ค และหน้าร้าน ร้านขายของฝากสินค้าโอทอป และมีการนำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายออกบูท ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 14 – 18 กันยายน 2565 โดยมีสินค้าหลักคือ “น้ำมันเขียวสมุนไพร” ที่นำมาใช้ในการนวดฝ่าเท้า และ “สินค้าโอทอป ผ้าไหม” ประจำตำบลถาวร และยังมีสินค้าอื่นๆ ในตำบลถาวรมาจัดจำหน่ายร่วม เช่น น้ำสมุนไพร ขนมดอกลำดวน ส้มโอ จากยอดขาย “น้ำมันเขียวสมุนไพร” และ “สินค้าโอทอป ผ้าไหม” มียอดขายที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%