ข้าพเจ้านางสาวปัทมา วงศ์เพ็ญผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชนตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 11-12 เดือนกรกฎาคม 2565 ดิฉันได้ลงไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง แห่งที่ 1.เขาหลุบ แห่งที่ 2.บ้านนาถาวรแห่ง 3.โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง 4.กลุ่มทอผ้าไหม และ5.วิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยพัฒนา โดยได้เข้าไปดูในเบื้องต้น ได้ไปดูแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนถาวร และได้เก็บรวบรวมรูปภาพแล้วนำเสนอกลุ่มเพื่อนผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการต่อไป เพื่อลงมัติว่าจะเลือกสถานที่ใดบ้างในการจัดการข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเพื่อนผู้ปฎิบัติงาน

การที่ข้าพเจ้าได้ไปสำรวจไปยังสถานที่ต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสถานที่ ที่จะศึกษาในการหาข้อมูลในการสำรวจในครั้งต่อไป ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ทุกสถานที่ที่ให้ความกรุณาในการติดต่อประสานงานในครั้งต่อไป ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้