ED03-1 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (บุรีรัมย์), คณะครุศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่

ED03-1 การรูปแปรผลิตภัณฑ์ใหม่ และการตลาด ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียนบทความ

ผู้เขียนบทความ

ข้าพเจ้านายนฤเบศร์ หินไชยศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบ

ในเดือนกันยายยนนี้ ทางทีมงาน U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา ร่วมกับทางคณาจารย์ประจำตำบลได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมกิจกรรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ ณ ศาลา SML บ้านวัฒนาใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชภณ ทองเติม มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และได้รับเกียรติจากท่านกำนันทวีชัย โทศรี กำนันประจำตำบลยายแย้มวัฒนา มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวตัง ณ ศาลา SML บ้านวัฒนาใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมัลลิกา พันธุ์มาลี มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และได้รับเกียรติจากท่านกำนันทวีชัย โทศรี กำนันประจำตำบลยายแย้มวัฒนา มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

คณะ U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศส.ปชต.ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา  และให้ กรรมการ ศส.ปชต. พาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รามถึงการ ขับเคลื่อนการกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับ วิถีประชาธิปไตยอย่างไร การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งทุกระดับ สอบถามถึงผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการคารมีลักษณะอย่างไร การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่อย่างไร โดยศึกษารายละเอียดจากใบความรู้เพื่อได้มีประเด็นซักถามและแลกเปลี่ยน

ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตลาดดิจิทัล ณ ศาลา SML บ้านวัฒนาใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และได้รับเกียรติจากท่านอภิสิทธิ์ วรศักดิ์กัญญา นายกเทศมนตรีประจำตำบลยายแย้มวัฒนา มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

จัดบูธจำหน่ายสินค้าที่งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง