โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG(U2T FOR BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร:ED11-2โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

-พัฒนาพรมเช็ดเท้า Jerdrug (เจิ๊ดรัก)เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

-พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาไทย GunJerd (กัญเจิ๊ด)เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

-อาจารย์ ดร.  วรัชยา         พนมรัมย์

-อาจารย์        กษมา           ศิริมุกดากุล

-อาจารย์        ชนิตา           บุตรรัตนะ

ชื่อเจ้าของบทความ:นางสาว ชลธาร กอนรัมย์ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2565

วันที่24สิงหาคม2565อาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้นัดประชุมออนไลน์กับสมาชิกU2Tเพื่อติดตามการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์(ผลิตภัณฑ์ที่1สบู่กัญชา)

วันที่25สิงหาคม2565ลงพื้นที่ทำความสะอาดศาลากองทุนหมู่บ้านหมู่ที่2บ้านสะแกซำเพื่อเป็นสถานที่ในการจัดการอบรม

วันที่26สิงหาคม2565จัดโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาโดยมีแพทย์สาธารณะสุขมาให้ความรู้เรื่องการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

วิทยากรท่านที่1ได้สาธิตการทำยาหม่องที่มีส่วนผสมจากสารสกัดน้ำมันกัญชาให้กับสมาชิกได้ร่วมลงมือปฏิบัติร่วมกัน

วิทยากรท่านที่2ได้สาธิตการทำสบู่ให้กับสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติ

 

วันที่2กันยายน2565 จัดโครงการอบรมการออกแบบตัดเย็บกระเป๋าจากผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้าโดยมีวิทยากร2ท่านด้วยกัน

ท่านที่1 ด.ร สินีนาฏ รามฤทธิ์

ท่านที่2 อาจารย์ อมรรัตน์  สุขจิตย์

ได้สอนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจออกแบบตัดเย็บกระเป๋าจากผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ให้มีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจต่อลูกค้า

 

วันที่5กันยายน2565   เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ.ที่ทำการ ศส.ปชต.เพื่อพูดคุยถึงบทบาทและหน้าที่การดำเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและสร้างเครือข่ายพลเมือง(U2T&ETC) รวมถึงลงพื้นที่ปฏิบัตงานภารกิจ  ETC WEEK

“การเมืองเรื่องใกล้”

“ผู้แทนที่พึงประสงค์”

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

“ระดมความเห็น”

 

วันที่18กันยายน2565 ออกบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลสะแกซำในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วีดีโอรายงานประจำเดือนกันยายน2565