• โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG(U2T FOR BCG)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
    หลักสูตร:ED11-2 โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ
-อาจารย์ ดร.วรัชยา พนมรัมย์
-อาจารย์ กษมา ศิริมุกดากุล
-อาจารย์ ชนิตา บุตรรัตนะ

ชื่อเจ้าของบทความ นาย ภาสกร กล้ารัมย์ (ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน)
การปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2565

 การปฏิบัติงานประจำกันยายน

ร่วมประชุมกับคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาและโครงการอบรมการผลิตและออกแบบกระเป๋าจากพรมเช็ดเท้า

 

                                                        

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 คณะทำงานและอาจารย์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาให้กับประชาชนที่สนใจและวิสาหกิจชุมชนสะแกซำเฮิร์บ มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชา และมีการสาธิตวิธีการทำยาหม่องนวดคลายเส้นที่มีส่วนผสมของน้ำมันกัญชา และได้มีการสาธิตวิธีการทำสบู่ที่มีส่วนผสมของผงกัญชาและให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือทำสบู่กัญชาร่วมกัน

                      

                       

                       

วันที่ 2-3 กันยายน 2565 อาจารย์ประจำโครงการและคณะผู้ปฏิบัติงาน จัดโครงการอบรมการผลิตและออกแบบกระเป๋าจากพรมเช็ดเท้า โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพรมเช็ดเท้า เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าใหม่นั้นก็คือกระเป๋าจากพรมเช็ดเท้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างความแปลกใหม่เพื่อนำออกสู่ตลาด

                

                 

วันที่ 5-9 กันยายน 2565   ได้เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ กศน.ตำบลสะแกซำ เพื่อสอบถามและพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่ของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน กระผมและคณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สอบถาม ข้อมูลและพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยอย่างไรบ้าง สอบถามถึงลักษณะผู้แทนและผู้นำที่ชาวบ้านต้องการให้มาบริหารประเทศและชุมชควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง สอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสรุปและส่งให้ทาง กรรมการศส.ปชต.

                     

วันที่ 9-10 กันยายน 2565 ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการตลาดและการตลาดออนไลน์ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจุดขาย ให้กับสินค้านั้นๆ

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 โดยมีการจัดบูธเพื่อจำหน่ายสินค้า ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกัญชา เช่น สบู่ พิมเสน ยาหม่อง ต้นกัญชา และกระเป๋าจากพรมเช็ดเท้า มีตำบลที่เข้าร่วมทั้งหมด 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์