บทความเรื่อง การจัดตั้งบูธขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลทุ่งกระเต็น
“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG”
เจ้าของบทความ นางสาวกัญญาพัชร คำด้วง บัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร
ED15-2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

          จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ข้าพเจ้านางสาวกัญญาพัชร คำด้วง บัณฑิตที่รับผิดชอบในตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกันยายนนี้ได้มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำมันนวด และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของน้ำพริก ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งกระเต็น โดยมีวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมที่จะใช้ทำน้ำมันนวดสมุนไพรเป็นผู้ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้จากการอบรมไปสร้างรายได้เสริม และเพิ่มรายได้ให้ตัวเองและคนในชุมชน

หลังจากผ่านช่วงอบรมแล้วได้มีการจัดเตรียมผลิตสินค้าประจำตำบลเพื่อนำมาจัดจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ. 2565  เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต  การออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ โปรโมชั่น การคิดราคาต้นทุน กำไรที่คาดว่าจะได้รับ จนมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ โดยตำบลทุ่งกระเต็นนั้นได้นำผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพรและน้ำพริกทุ่งกระเต็นมาวางขาย ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่มาเยี่ยมชมบูธของตำบล