โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

รหัสตำบล HS15-2 ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 จากปลาดุกแดดเดียวสู่น้ำพริกปลาดุกสูตรเด็ดและแต๋น แคร็กเกอร์

ชื่อบทความ : HS15-2 การปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ภายใต้โครงการจากปลาดุกแดดเดียวสู่น้ำพริกปลาดุกสูตรเด็ดและแต๋น แคร็กเกอร์ ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวฤทัยรัตน์ อินทสอน ประเภทประชาชนทั่วไป
ดิฉันนางสาวฤทัยรัตน์ อินทสอน ประเภทประชาชนทั่วไป HS15-2  ตำบลหนองตาด ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565

ประชุมออนไลน์ เรื่องการพัฒนาสูตรข้าวแต๋น ให้เป็น แต๋นแคร็กเกอร๋ และลงพื้นที่ ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทดลองทำข้าวแต๋นให้มีรสชาติแปลใหม่

การจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คำขวัญหมู่บ้าน เจ้าพ่อคำเหลือง เจ้าแม่ศรีนวล ปกปักรักษา เครือตาปลาร้อยปี โรงสีเพิ่มค่า หนองรังกาคู่บ้าน

ประวัติหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในพื้นที่อาณาเขตปกครองของหมู่ที่ 12 บ้านลังกา ตำบลอิสาณโดยสมัยนั้นบริเวณแห่งนี้เป็นโคกทำเลเลี้ยงสัตว์ ที่มีต้นระกา (ต้นงิ้วป่า)ในภาษาท้องถิ่นเขมร ขึ้นอยู่มากจึงได้ชื่อว่า บ้านโคกระกา แล้วเพี้ยนเป็นบ้านโคกลังกา ในภาษาอีสาณ บุคคลชุดแรกที่เดินทางมาคือนายเรียน เป็นชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกษ ได้มองเห็นทำเลในกาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยคือมีลักษณะดินดี น้ำดี และได้ชวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาอยู่ด้วย จึงมีการขยับขยายมากขึ้น ครั้นเมื่อมีการก่อตั้งตำบลหนองตาดเมื่อปี 2507 ได้รวมกับบ้านบัลลังก์ ต่อมาจัดตั้งเป็นหมู่ที่ 11 ในปี พ.ศ.2511 เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโนนสมบูรณ์ ชาวบ้านทำนาปลูกข้าวเป็นหลัก และทำการเกษตรเลี้ยงวัว ปลา ไก่ ไก่ไข่ เป็ด เป็นรายได้เพิ่มเติม

ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบล หนองตาด อบรมออนไลน์ เรื่องพลเมืองคุณภาพ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพผ่านโครงการU2Tในความร่วมมือของ สนง.กกต และกระทรวง อว. และลงพื้นที่พบ ศศ.ปชต. เพื่อพูดคุยและรับความรู้แล้วจึงลงพื้นที่รวมกับ ศศ.ปชต. เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนที่รับผิดชอบ ให้ความรู้พูดคุยศึกษาแลกเปลี่ยนกันให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูง เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจในเรื่องพลเมืองคุณภาพ

ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบล หนองตาด ได้ทำการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้ในการทำน้ำพริกปลากดุกฟูและข้าวแต๋น จากการที่ได้อบรมและศึกษามา และวร่วมมือกับชาวบ้านในชุมชนในการลงมือทำน้ำพริกปลาดุกฟูและข้าวแต๋น ที่ได้มีการศึกษาสูตรและพัฒนามาอย่างดี