ผู้เขียนบทความ
นางสาวพัชรพร  บุญมาก


กิจกรรม

ติดตามการผลิตสินค้าเสื่อกกและเห็ดทอด
ติดตามการผลิตเสื่อกกแปรรูปเป็นอุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือน การย้อมสีและการทอเสื่อให้สวยตามที่ต้องการ ตัดเสื่อกกและเย็บหนังเพื่อเก็บขอบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม เพื่อพร้อมจำหน่าย

ติดตามการทอดเห็ดทอดกรอบ การแปรรูปเห็ดทอดกรอบให้อร่อย และการเก็บใส่ในถุงบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม สามารถเก็บให้กรอบนานยิ่งขึ้น


อบรมการทำบรรจุภัณฑ์และการตลาด ถ่ายภาพสินค้า
การทำบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและเหมาะสมกับการบรรจุผลิตภัณฑ์ ออกภาพโลโก้แบนรด์ให้มีความสวยงาม ดึงดูดลูกค้า ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อนำไปโปรโมทผลิตภัณฑ์ให้มีช่องทางในการขายมากยิ่งขึ้นและวางแผนการตลาดในการขายช่องทางโซเชียวมีเดีย เช่น facbook , shopee เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย และยอดขายให้มากยิ่งขึ้น

 

อบรมเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าใน Shopee
ตามที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลผ่านการยกระดับสินค้าดีเด่น เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ด้วยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านการจัดตั้งร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ E-Commerce Markotplace ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงได้จัดตั้งร้านใน Shopee
โดยใช้ชื่อร้าน Ja-eer (ผลิตภัณฑ์ชุมชน) เพื่อเป็นอีกช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

กิจกรรม ECT Week
ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการศูนย์สร้างเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ

 

ออกบูทจำหน่ายสินค้าในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่างได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้และได้นำสินค้าเห็ดทอดกรอบและของใช้ในครัวเรือนจากเสื่อกก นำมาจัดหน่ายในกิจกรรมนี้ เพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มมากขึ้น


นางสาวพัชรพร  บุญมาก
ID10-1 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์