ข้าพเจ้านางสาวปิยะดา ได้ทุกทาง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้รับผิดชอบตำบลในตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ปุ๋ยอัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีด มีส่วนมาจากมูลของจิ้งหรีดโดยในมูลนั้นมีปุ๋ยธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมี โดยคุณบุญช่วย พงษ์พันธ์ ได้นำมูลจิ้งหรีดมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ยเพื่อนำมาใส่ต้นไม้และมีการจำหน่ายในตำบลโคกตูม จึงมีชาวบ้านบางคนเกิดความสนใจและซื้อปุ๋ยอัดเม็ดไปใส่ต้นไม้ที่ปลูก เพราะปุ๋ยอัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีดมีไนโตรเจนสูง ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชโตเร็ว ใช้ได้พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ใส่อะไรก็งาม  ใช้ดีเห็นผล ปุ๋ยมูลจิ้งหรีดทำให้พืชผักมีผลผลิตสูงกว่าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย มูลโคและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นๆปุ๋ยมูลจิ้งหรีด มีธาตุอาหารหลัก NPK เหมาะสำหรับพืชใบและพืชผัก เพราะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกันให้ต้นไม้  และยังนำมาสกัดเอาน้ำได้ด้วย น้ำสกัดมูลจิ้งหรีดมีปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช สามารถใช้เป็นปุ๋ยผสมทางดิน และฉีดพ่นทางใบ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต การเพิ่มผลผลิตของพืช อีกยังสามารถใช้เป็นปุ๋ยเพื่อแก้ไขอาการขาดธาตุอาหารของพืชได้

แต่อย่างไรก็ตามการเลือกปุ๋ยเพื่อนำไปใส่ในต้นไม้ที่เราปลูกก็ควรใส่ในปริมาณที่เหมาะสมและสถานที่ที่จะปลูกด้วย ดังนั้นการที่จะนำปุ๋ยอัดเม็ดไปใส่ควรพิจารณาก่อนว่าต้นไม้เหมาะกับแดดหรือในร่ม จากการที่ทีมปฏิบัติงานได้นำปุ๋ยอัดเม็ดไปทดลองปลูกแล้ว ได้เห็นชัดว่าปุ๋ยที่นำไปใส่ต้นไม้มีการเติบโตเร็ว ทำให้ต้นไม้นั้นแข็งแรง เจริญงอกงามได้ดี

   

วีดีโอในการปฏิบัติงาน