โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

ข้าพ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและสมาชิกก่อนปฏิบัติงานเดือนกันยายนทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลสตึก และอาจารย์ประจำตำบลสตึกได้ร่วมประชุมหารือกัน ในการลงพื้นที่และพบปะกับผู้นำชุมชน เพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T BCG)และได้มอบกระเช่าของขวัญให้กับนายกเทศบาลสตึก เมื่อวันที่ 5 กันยายน ทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลสตึกและอาจารย์ประจำตำบลสตึก ได้ลงพื้นที่ไปดูวิธีการทำแหนมหน่อไม้ แหนมหมูคอลาเจน และหน่อไม้อบแห้ง ที่บ้านนาง บุษบา นุปานรัมย์ หมู่1 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึกสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังได้ช่วยกันบรรจุผลิตภัณฑ์ใส่ถุงและช่วยกันติดโลโก้จนสำเร็จ และได้นำสินค้าเผื่อไปขายต่อ นอกจากนี้ยังได้เข้าพบ กรรมการ ศส.ปชต. ประจำตำบล เพื่อรับฟังแนวทางการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย ระดมความคิด ข้อเสนอแนะ และได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชุมชนตำบลสตึก ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน และเมื่อวันที่ 16-18 ได้มาออกบูธจำหน่ายสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำแหนมหมูคอลาเจน แหนมหน่อไม้ หน่อไม้อบแห้ง ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเป็นอย่างดี และยังได้รับความร่วมมือในการลงพื้นที่อย่างดี