NS05-1 การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ว่าวหอม และ น้ำมันนวดชุมเห็ด ในเดือนกันยายน 2565

ข้าพเจ้า นายปฎล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ เป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ประชาชน ในโครงการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T for BCG พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้ได้มีการ ช้าพเจ้าได้เข้าร่วม การประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับคณะอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานทุก ๆคน ในการจัดทำ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่าวหอม และน้ำมันนวดชุมเห็ด โดยได้จัดอบรม วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ บ้านหนองตราดน้อย โดยได้เชิญวิทยากร คุณสุริสา มุ่งดี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการ ออกผลิตภัณฑ์ ออกแบบแพทเทิร์นต่าง ๆ ชาวบ้านหนองตราดน้อย ได้เข้าร่วมการอบรม และได้ฝึกการเย็บหมอนตามรูปแบบต่าง ๆ จึงทำให้ได้แลกเปลี่ยนไอเดีย ความรู้ต่าง ๆ และได้เกิดการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และทำให้เกิด การสร้างแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตำบลชุมเห็ด ภายใต้แบรนด์ว่า “ว่าวหอม Aroma Kite” และน้ำมันนวดสมุนไพรชุมเห็ด  ได้นำสารสกัดส่วนต่าง ๆของพืช และสมุนไพรในชุมชน คือ ใบชุมเห็ดเทศ มาสกัดเป็นน้ำมันนวด ทำให้มีอัตลักษณ์เฉพาะในตำบลชุมเห็ดเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบฉลาก และขวดบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและทันสมัยด้วย

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม ทำกิจกรรม การขับเคลื่อนกิจกรรม ECT WEEK  ลงพื้นที่ตำบลชุมเห็ด ไปพบกับกรรมการศูนย์ฯ ณ  ที่ทำการ ศส.ปชต. กศน. ตำบลชุมเห็ด เพื่อเก็บข้อมูลการสร้างเครือข่าย และการทำงานร่วมกับชุมชน และเก็บข้อมูล การเมือง ผู้แทนที่พึงประสงค์ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และนำข้อมูลที่ได้ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผล ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบใน กศน. ตำบลชุมเห็ดต่อไป

วันที่ 14-16 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน ได้นำสินค้าของตำบลชุมเห็ด ว่าวหอม และ น้ำมันนวดสมุนไพรชุมเห็ด มาวางจำหน่ายที่บูธ ในงาน  “U2T for BCG BRU FAIR” ชม ชิม  ช้อป แชร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นงานที่ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 มีสินค้าจาก U2T for BCG 152 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ มาวางจำหน่ายมากมาย