ข้าพเจ้านางสาวชนานันท์ อุทรัง ประเภทนักศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาการทอผ้าไหมของกลุ่มผไทรวมพล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านผไทรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาทักษะ และเพิ่มความรู้ในการทอผ้า เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

โดยได้พูดคุยกับนางบุญถิ่น สืบเพ็ง ซึ่งเป็นประธานของกลุ่มทอผ้าไหมผไทรวมพบ หลังจากที่ได้สอบถามถึงรายละเอียดประวัติความเป็นมาของการทอผ้า  โดยได้ทราบข้อมูลดังนี้ ความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมของกลุ่มไผทรวมพลนั้นเริ่มมาจากการเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปีพ.ศ. 2540 โดยได้รับพระราชทานเงินทุนจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ เพื่อส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมของชุมชนตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ชาวบ้านทอผ้าเป็นอาชีพเสริมจากการทำการเกษตร โดยช่องทางการขายจะส่งผ้าไหมไปยังศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดอื่นๆ และช่องทางออนไลน์ต่างๆ กลุ่มรวมผลกระเป๋าไผทมีรายได้จากการขายผ้าไหม กระเป๋าและเครื่องประดับ ซึ่งรายได้จากการขายประมาณ 20,000-50,000 บาท/เดือน ในส่วนของรายจ่ายประมาณ 3,000-7,000 บาท/เดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายจะเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบในการย้อมไหม อุปกรณ์เครื่องจักรทอผ้า และค่าสาธารณูปโภค

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการทอผ้าไหมและการนำผ้าไหมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น กระเป๋า เครื่องประดับ ซึ่งการออกแบบยังไม่ทันสมัย จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น รวมถึงการสร้างช่องทางการขายการสร้างเพจ, สื่อออนไลน์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าถึงผลิตถัณฑ์ได้ง่ายขึ้น และอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันเสมอ