ข้าพเจ้า นางสาวมนัสวี ลาสอน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทีมปฏิบัติงานตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG )ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ในการเตรียมสถานที่จัดโครงการซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการจัดเตรียมสถานที่และรับลงทะเบียนซึ่งสถานที่จัดงานคือศาลาการเปรียญ ณ วัดเทพทราวาส อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันจัดโครงการได้เชิญท่านนายกเทศบาลมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างดีทำให้การจัดโครงการการทำข้าวเกรียบข้าวโพดและดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพดสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หลังจากการจัดโครงการเสร็จสิ้น ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมการวางแผนการติดตามผลและการปฏิบัติงานและจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่ได้รับการยกระดับทั้งผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และฉลากของสินค้า เพื่อเตรียมออกสู่ตลาดและนำมาวางจำหน่าย จากการลงพื้นที่จัดโครงการต่างๆในแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือกับทางชุมชนเป็นอย่างดีในทุกครั้งชุมชนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบข้าวโพดและดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพดเพื่อเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้นและเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้ผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความหลากหลายและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประโยชน์ที่ได้จากการจัดโครงการคือ การพัฒนาต่อยอดสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน ให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ และทำให้ทราบถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์สินค้าหรือฉลากของสินค้า เพื่อที่จะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจในสินค้าได้เป็นอย่างดี