บทความเรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ประจำเดือนกันยายน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นายพีระพงษ์ วิสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

รายละเอียดการทำงานในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินงานดังนี้

 

  1. ประชุมวางแผนเกี่ยวกับการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับชุมชนในตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ซึ่งได้จัดการอบรมดังนี้      ผลิตภัณฑ์ส้มหมูเสี่ยงทาย   ผลิตภัณฑ์ชาอินทผาลัม   การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  2. จัดอบรมผลิตภัณฑ์ส้มหมูเสี่ยงทายให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ
  3. จัดอบรมผลิตภัณฑ์ชาอินทผลัมชาวบ้านในชุมชนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ
  4. ทำการทดลองสูตรชาอินทผาลัม
  5. จัดอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาวบ้านในชุมชนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ
  6.           นอกจากนี้ยังมีการร่วมโครงการการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างพลเมืองคุณภาพ ในหัวข้อกิจกรรม รู้จักคนรู้จักพื้นที่ ร่วมกับกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ได้มีการทำแบบทดสอบผ่านทาง CIVIC Eduacation Application ทั้งหมด 3 หัวข้อได้แก่ 1) หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 2)เยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่ 3) วิถีประชาธิปไตยในคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร จากนั้นดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับกรรมการและเลขานุการ ศส.ปชต. เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น วิถีประชาธิปไตย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชนชนในพื้นที่ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
  7.    อีกทั้งในวันที่15-18 กันยายน 2565 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดงานซ้อมรับปริญญาบัตรของบัณฑิตที่จบการศึกษาและได้มีการจัดงานออกบูธเพื่อแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของทางตำบลต่างๆในโครงการU2T for BCG ทางทีมงานทุ่งกระตาดPlus จึงได้มีการนำสินค้าส้มหมูเสี่ยงทายและชาอินทผลัมมาออกแสดงและจัดจำหน่ายภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยและสินค้าของทางทีมนั้นก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

 

 

 

ไปชมภาพกิจกรรมในเดือนที่ผ่านมาได้เลยครับ

ประชุมก่อนวางแผนการจัดอบรมผลิตภัณฑ์

ทดลองสูตรเพื่อทำชาอินทผลัม

อบรมผลิตภัณฑ์ส้มหมูเสี่ยงทาย

 

อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาวบ้านในชุมชนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

จัดอบรมผลิตภัณฑ์ชาอินทผลัมชาวบ้านในชุมชนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

 

ออกบูธขายสินค้าในงานรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2565