บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ

BCG (U2T for BCG)

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยนางสาวพรมณี  เนียนสันเทียะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ทางทีมผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ประจำตำบล  ได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาโดยการนำภูมิปัญญาของชาวบ้าน คือ การทำจักสานและการทอผ้าไหม มีการต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบล เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบล ซึ่งในการดำเนินงานนั้นมีประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้มาร่วมในโครงการอีกด้วย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมให้กับชาวบ้าน มีการจัดประกวดลายผ้าไหม เพื่อคัดเลือกให้เป็นลายต้นแบบของตำบลลายที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลายหมี่หมากจับ ลายหมี่ขั้นบันได และลายหมี่หน่วย ซึ่งทางทีมผู้ปฏิบัติงานจะนำลายผ้าไหมที่ได้รับคัดเลือกนี้ไปถอดแบบลาย เพื่อพัฒนาลายผ้าไหมให้มีความสวยงามมากขึ้น แล้วนำมาเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ของชุมชนในการทอผ้าไหมของตำบลตลาดโพธิ์ และมีการร่วมหารือกับชาวบ้าวบ้าน เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการให้ชาวบ้านเลือกแบบลวดลายต่าง ๆ ให้เป็นอัตลักษณ์ของตำบลตลาดโพธิ์และมีการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชื่อว่า  ผ้าไหมชุมชนตลาดโพธิ์ (แพรไหมสายใยตลาดโพธิ์) เพื่อเพิ่มความโดดเด่น ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำจักสานไม้ไผ่ให้กับชาวบ้าน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำจักสานไม้ไผ่ในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เพิ่มความสวยงามและความปราณีต เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้นำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปให้มีความทันสมัย เพิ่มจุดน่าสนใจให้ผลิตภัณฑ์ เช่น สุ่มจับปลาจากไม้ไผ่นำมาดัดแปลงเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยทำเป็นโคมไฟสุ่มจับปลา และปรับให้ขนาดเล็กลงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทำการตลาด การขายออนไลน์เป็นทางเลือกซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นช่องทางที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี เพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่ผู้คนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีผ้าไหมจากสีธรรมชาติ โดยให้ชาวบ้านได้ลองทำการย้อมสีผ้าไหม สีที่ใช้มาจากธรรมชาติ เช่น ดอกอัญชัน ขมิ้น เปลือกมะพร้าว ฝาง วัสดุต่าง ๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุที่หาได้ภายในชุมชน ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นและยังลดการใช้สารเคมี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

นอกจากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจของตำบล ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลตลาดโพธิ์ได้รับมอบหมายลงพื้นที่การจัดกิจกรรม ECT WEEK ร่วมกับกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลตลาดโพธิ์ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลตลาดโพธิ์ ในระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ โดยการลงพื้นที่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยกับประชาชนในพื้นที่ และได้เข้าอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จาก Application CIVIC EDUCATION

ทั้งนี้กิจกรรมที่ทางทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในตำบลตลาดโพธิ์ ในการร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจของตำบลเป็นอย่างดี ทำให้เกิดการเรียนรู้และความรู้เพิ่มขึ้น จากการได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสามารถนำข้อมูลต่างๆที่ได้มาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป