“ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมด้วยBCG”

 

จากการลงพื้นที่ตลอดระยะเวลา3เดือนซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลTCDของตำบลเรียบร้อย และได้ลงร่วมกิจกรรมu2tระยะสองภายใต้ชื่อ “ ECT Week”โดยให้u2tได้ทำงานร่วมกับ ศส.ปชต.ในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างพลเมืองคุณภาพและมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้าน Sociai Literacy แก่U2t และประชาชนในพื้นที่

สืบเนื่องจากกลุ่ม u2t for BCG sc17-2ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ที่ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และแบรด์ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้จากลูกหม่อนบลูเบอร์รี่ ได้นำมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางที่ทันสมัย โดยอยู่ภายใต้แบรด์ของกลุ่ม ตุงเวียง ของเราโดยมีการขายแบบตลาดหน้าร้านผ่านชุมชนอศูนย์สาธิตในตำบล และการขายผ่านออนไลน์ Tik Tok จะได้ต้องการของผู้บริโภค ฝึกอาชีพให้ชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งจะมีโครงการดีๆเข้าสู่ชุมชนแบบนี้ต่อไปเรื่อย

🌾SC03-1 ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์