“ตุงเวียง Model”

กลุ่ม SC03-1 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยฐานเศรษฐกิจ BCG  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการในเดือนกันยาย

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 คณะผู้ปฏิบัติงาน ร่วมดำเนินกิจกรรมรู้จักส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ณ กศน.ตำบลทุ่งวัง โดยมีครูกศน. ตำบลทุ่งวัง  และคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T เข้าพบกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ และการดำเนินของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่าย และการทำงานร่วมกับชุมชน และลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

วันที่ 12 กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใจ้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 13 กันยายน 2565 คณะอาจารย์และผู้ปฎิบัติงาน ได้มีการจัดอบรมให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า บรรจุภัณฑ์ การตลาด โดยมีคณะอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอางค์จากสารสกัดมัลเบอร์รี่  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองเกาะน้อย ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้คำแนะนำให้ชาวบ้านได้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาดที่กว้างขึ้นโดยการลงผ่านทางเพจ   เฟสบุ๊ค ขายผ่านออนไลน์ กระตุ้นยอดขาย ออกบูธ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ให้มีผู้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นจำนวนมาก จึงต้องผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของตลาด พร้อมผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 กลุ่มผู้ปฎิบัติงานได้เข้าร่วมงาน โดยได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอางค์จากสารสกัดมัลเบอรี่ไปจำหน่ายที่งาน “ชม ชิม ช้อป แชร์” ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลา 9.0018.00

 

🌾SC03-1 ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์