โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

นางสาว ปริยา ชำรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนทองประเภทบัณฑิต

 

          โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG เปลี่ยน“อนาคตคนและชุมชนไทย”เป็นโครงการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของตำบลให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนทอง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากลุ่มอาชีพ จึงได้เลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบล 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกแม่มด และน้ำพริกนรกแม่มดเพิ่มแคลเซียม

ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลร่อนทอง ได้มีการพัฒนาน้ำพริกนรกแม่มด ซึ่งเป็นสินค้าหลักของหมู่บ้าน ที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว โดยการลดโซเดียมในส่วนผสมของน้ำพริก โครงการ U2T.BCG เฟสนี้ จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริก โดยการนำก้างปลา กระดูกปลา และหัวปลาที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแกะเนื้อปลา นำกลับมาอบแห้งที่มีคุณภาพแล้วบดเป็นผง จากนั้นนำกลับไปผสมกับน้ำพริกเพื่อเพิ่มแคลเซียม ได้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรกแม่มดเพิ่มแคลเซียม ก่อนจะนำมาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบได้อย่างสวยงามและเหมาะสมสามารถออกจำหน่ายในหลายช่องทาง และได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยการนำน้ำพริกนรกแม่มดมาเป็นส่วนผสมในการทำข้าวเกรียบ ใช้ระบบอบแห้งที่มีประสิทธิภาพ ก่อนจะมาทอดกรอบ ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสนำพริกนรกแม่มด ที่มีรสชาติอร่อย รับประทานง่าย และนำมาบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบไว้อย่างสวยงาม ก่อนจัดจำหน่ายในหลายช่องทางทั้ง Online และOffline

สามเดือนที่ผ่านมา โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ได้ดำเนินการพัฒนาตำบลร่อนทองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสินค้าภายในตำบล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพ  คณะอาจารย์ประจำตำบลพร้อมกับผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชม วิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของตำบลร่วมกับชาวบ้าน เพื่อที่จะนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบล ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างมั่นคง

 

วีดีโอประจำเดือน

ภาพประกอบกิจกรรม