“ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์”

นายพัสกร บุญสิทธิ์

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ได้มีการจัดการอบรมการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติที่ศาลาประชาคมหมู่11

หมู่บ้านห้วยก้อมตำบลเสาเดียวโดยคณะอาจารย์ประจำตำบลได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านผ้าไหมมาจัดอบรมให้แก่ชาวบ้านตำบลเสาเดียวที่มีความสนใจในผ้าไหมเพื่อมาพัฒนาต่อยอดและปรับ

ใช้จากเดิมที่ย้อมด้วยสีสารเคมีมาเป็นสีย้อมที่ได้จากธรรมชาติให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ย้อม