จากระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาที่ทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจและรวมรวมข้อมูลในพื้นในที่บ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่11 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่พร้อมกับรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านท่าม่วงใหม่ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นในเรื่องของความต้องการปลาสดในตลาดมีความต้องการที่ลดลงจึงทำให้เกิดปัญหา ปลาสดไม่สามารถขายได้ก็ปลาเหลือค้างในบ่อทำให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าอาหารปลาที่รอจำหน่าย

จากปัญหาที่เกิดขึ้นทางผู้ปฏิบัติงาน ได้ทดลงและแปลรูปปลานิลให้อยู่ในรูปแบบปลานิลแดดเดียวและน้ำพริกเผาจากหัวและก้างปลานิล และได้นำสินค้าเข้าไปจัดบูธจำหน่ายในงาน U 2 T for BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยาน 2565 มีลูกค้าเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของตำบลท่าม่วง และมีลูกค้ากลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราซ้ำ และได้ชมว่า น้ำพริกเผา และปลานิลแดดเดียวของเราอร่อย จึงเป็นสินค้าที่นิยมซื้อไปฝากญาติพี่น้อง

สินค้ายังมีการขายแบบonlineบนแอป shopee ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์และมีการวางแผนการตลาดไว้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนเชื่อมั่นในโครงการ U2T for BCG  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยพัฒนาแปรรูปสินค้าในตำบล ให้มีความก้าวหน้า พัฒนาอาชีพของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น นำความรู้จากโครงการไปใช้และพัฒนาต่อยอดสืบเนื่องยั่งยืน