โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

หลักสูตรHS17-2 :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้า นางสาวญานิศา กรุงกลาง กลุ่มประเภทประชาชน ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดประชุมทาง Google Meet ในเรื่องการจัดประชุมและแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบงานให้แต่ละบุคคล ได้รับผิดชอบงานในส่วนต่างๆ

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จักสานชุมชนตลาดโพธิ์อย่างยั่งยืน และหารือเกี่ยวกับชื่อแบรนด์สินค้าผ้าไหมของตำบลตลาดโพธิ์ ได้มีการเสนอชื่อทั้งหมด 4 ชื่อ ได้แก่ 1. ชุมชนคนตลาดโพธิ์ 2. ตลาดโพธิ์คนโก้ 3. ตลาดโพธิ์ผ้าไหมสวย 4. แพรไหมสายใยตลาดโพธิ์ และได้มีการโหวตให้ชื่อ แพรไหมสายใยตำบลตลาดโพธิ์เป็นชื่อแบรนด์สินค้าและได้มีการจัดประกวดลายผ้าไหมของคนในชุมชนและผ้าไหมที่ได้นำมาประกวดมีทั้งหมด24ลาย มีเกณฑ์การประกวด ได้แก่ 1. ความโดดเด่นของลาย 2. ประเภทของเส้นไหม (ความหนาบางของผ้า) 3. ความยากง่ายของลาย และได้มีการออกความคิดเห็นร่วมกันในเรื่องกล่องบรรจุภัณฑ์

รูปกิจกรรมประกวดลายผ้าไหมของคนในชุมชน

     ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จักสานชุมชนตลาดโพธิ์อย่างยั่งยืน และได้ประชุมกับคนในชุมชนที่สนใจในด้านการจักสานและได้ออกความคิดเห็นในเรื่องของชื่อสินค้าและได้สรุปชื่อแบรนด์ คือ มรดกอิสานจักสานตลาดโพธิ์ และได้ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานที่ทันสมัยและแปลกใหม่ร่วมกับคนในชุมชน

รูปกิจกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานชุมชนตลาดโพธิ์

     ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จักสานชุมชนตลาดโพธิ์อย่างยั่งยืน โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เชิญวิทยากร คุณสุริสา มุ่งดี มาถ่ายทอดองค์ความรู้การย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รูปกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

     ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งประชาชน ได้ลงพื้นที่่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ในเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รูปลงพื้นที่่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย