บทความ

Cara Menggugurkan Kandungan Atau Aborsi Terbaik Dengan Pil Cytotec 400µg Misoprostol (Obat Penggugur Janin Berkesan)
Cara Menggugurkan Kandungan Atau Aborsi Terbaik Dengan Pil Cytotec 400µg Misoprostol (Obat Penggugur Janin Berkesan)
26 พฤษภาคม 2566
25 พฤษภาคม 2566
Hack by Ndt sec Cambodia
Hack by Ndt sec Cambodia
25 พฤษภาคม 2566
next arrow
previous arrow

คณะวิทยาการจัดการ

Hacker Cambodia 🗿💫
MS01-1 - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, MS02-1 - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, MS03-1 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, MS04-1 - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, MS05-1 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, MS06-1 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, MS07-1 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะมนุษยศาสตร์ฯ, MS08-1 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, AG11-2 - ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง, MS11-2 - ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง, AG12-2 - ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง, MS12-2 - ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ, MS13-2 - ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ, AG13-2 - ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง, MS14-2 - ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย, MS16-2 - ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย, MS17-2 - ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย, MS18-2 - ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย

คณะพยาบาลศาสตร์

Hacker Cambodia 🗿💫
MS01-1 - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, MS02-1 - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, MS03-1 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, MS04-1 - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, MS05-1 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, MS06-1 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, MS07-1 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะมนุษยศาสตร์ฯ, MS08-1 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, AG11-2 - ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง, MS11-2 - ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง, AG12-2 - ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง, MS12-2 - ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ, MS13-2 - ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ, AG13-2 - ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง, MS14-2 - ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย, MS16-2 - ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย, MS17-2 - ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย, MS18-2 - ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย

คณะครุศาสตร์

Hacker Cambodia 🗿💫
MS01-1 - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, MS02-1 - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, MS03-1 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, MS04-1 - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, MS05-1 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, MS06-1 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, MS07-1 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะมนุษยศาสตร์ฯ, MS08-1 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, AG11-2 - ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง, MS11-2 - ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง, AG12-2 - ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง, MS12-2 - ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ, MS13-2 - ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ, AG13-2 - ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง, MS14-2 - ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย, MS16-2 - ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย, MS17-2 - ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย, MS18-2 - ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Hacker Cambodia 🗿💫
MS01-1 - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, MS02-1 - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, MS03-1 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, MS04-1 - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, MS05-1 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, MS06-1 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, MS07-1 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะมนุษยศาสตร์ฯ, MS08-1 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, AG11-2 - ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง, MS11-2 - ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง, AG12-2 - ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง, MS12-2 - ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ, MS13-2 - ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ, AG13-2 - ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง, MS14-2 - ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย, MS16-2 - ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย, MS17-2 - ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย, MS18-2 - ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย

คณะวิทยาศาสตร์

Hacker Cambodia 🗿💫
MS01-1 - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, MS02-1 - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, MS03-1 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, MS04-1 - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, MS05-1 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, MS06-1 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, MS07-1 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะมนุษยศาสตร์ฯ, MS08-1 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, AG11-2 - ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง, MS11-2 - ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง, AG12-2 - ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง, MS12-2 - ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ, MS13-2 - ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ, AG13-2 - ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง, MS14-2 - ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย, MS16-2 - ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย, MS17-2 - ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย, MS18-2 - ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

Hacker Cambodia 🗿💫
MS01-1 - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, MS02-1 - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, MS03-1 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, MS04-1 - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, MS05-1 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, MS06-1 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, MS07-1 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะมนุษยศาสตร์ฯ, MS08-1 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, AG11-2 - ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง, MS11-2 - ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง, AG12-2 - ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง, MS12-2 - ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ, MS13-2 - ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ, AG13-2 - ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง, MS14-2 - ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย, MS16-2 - ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย, MS17-2 - ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย, MS18-2 - ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Hacker Cambodia 🗿💫
MS01-1 - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, MS02-1 - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, MS03-1 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, MS04-1 - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, MS05-1 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, MS06-1 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, MS07-1 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะมนุษยศาสตร์ฯ, MS08-1 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, AG11-2 - ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง, MS11-2 - ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง, AG12-2 - ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง, MS12-2 - ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ, MS13-2 - ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ, AG13-2 - ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง, MS14-2 - ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย, MS16-2 - ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย, MS17-2 - ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย, MS18-2 - ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย